Krajowe Ramy Interoperacyjności

KRI to potoczna nazwa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Celem rozporządzenia KRI jest m.in. określenie sposobów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi stosowanymi do zadań publicznych, dostosowanie tych systemów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów.

Rozporządzenie KRI w paragrafie 20 definiuje konieczność wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wymogi, które powinien spełniać Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zostały sprecyzowane dosyć klarownie, i właśnie zakresie obligatoryjne jest minimum raz w roku wykonanie audytu, potocznie określanego jako audyt KRI.